Friday, August 24, 2007

Nếu được quyền lựa chọn...

Đảo qua một vòng các trang blog tranh luận về Open XML đang thông qua chuẩn ISO, thì tóm được một quote vui cho một ngày cuối tuần.

Trích dẫn từ http://vacant.spaces.live.com/blog/cns!2526F2136E321C7E!287.entry

Nguyên văn:

"So we have language. And, although specialists may disagree, the English language allows us to express ourselves effectively. I propose to abolish all other languages and make the English language the only language. Or perhaps, better than that, I would like to go back to the original Neanderthal language as that was the first language in use and all other languages have no place trying to compete with Neanderthal."

"Chúng ta có ngôn ngữ. Và mặc dù các chuyên gia có thể không đồng ý, tiếng Anh vẫn cho phép chúng ta biểu đạt một cách hiệu quả. Tôi đề nghị bỏ tất cả các ngôn ngữ khác để tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất. Và có thể, tốt hơn hết là chúng ta cùng sử dụng ngôn ngữ Neanderthal, vì đây mới là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng và các loại ngôn ngữ khác không có chỗ để cạnh tranh với Neanderthal"

Haha! Chắc hẳn sự cực đoan của những người phản đối OOXML ủng hộ ODF đã gợi ý cho tác giả câu nói này.

Nhưng dù sao trang web của tác giả cũng cung cấp một danh sách thú vị về các ngôn ngữ lập trình đã được ISO thông qua.

No comments: