Sunday, August 12, 2007

Hoa Kỳ: Bang Massachusetts chấp thuận chuẩn Open XML

Ngày 1 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Commonwealth thuộc chính quyền bang Massachusetts đã chính thức thông qua tài liệu chính sách Mô hình Tham chiếu Công nghệ, phiên bản 4 (Enterprise Technical Reference Model ETRM). Các ý kiến phản hồi có thể tham khảo tại trang web chính thức của bang Massachussetts

Bộ phận phụ trách CNTT của bang Massachusetts đã trình dự thảo chính sách này vào đầu tháng 7. Bên cạnh các cập nhật, chính sách đã tái khẳng định hỗ trợ OASIS OpenDocument Format (ODF), đã được cập nhật phiên bản 1.1, đồng thời bổ sung chuẩn Ecma 376 – Office Open XML File Formats (Open XML). Thông tin chi tiết về chính sách này có thể tham khảo tại đây.

Một trong những điều kiện tiên quyết để được chính quyền bang xem xét đưa vào chính sách về công nghệ thông tin là tính mở. Microsoft đã phát triển chuẩn Open XML, nhưng khuôn dạng tệp theo chuẩn này hiện thuộc quyền kiểm soát của cộng đồng chuẩn, do Ecma International dẫn đầu.

Trước khi được công nhận là chuẩn ECMA, chuẩn Open XML đã được xét duyệt kỹ lưỡng bởi thành viên ban kỹ thuật Ecma Technical Committee 45 (TC45), gồm các đại diện đến từ nhiều ngành khác nhau như Apple, Barclays Capital, BP, Thư viện Anh, Essilor, Intel, Microsoft, NextPage, Novell, Statoil, Toshiba và Thư viện Quốc hội Mỹ, nhằm bảo đảm chuẩn Open XML phải có tính tương hợp cao nhất. Thông tin chi tiết có tại website www.ecma-international.org

No comments: