Saturday, August 18, 2007

Liệu ý kiến đóng góp về OOXML của tôi có được xem xét?

Một trong những dư luận sai lầm mà những người phản đối Open XML như IBM và cộng đồng mã nguồn mở nêu ra là chỉ có "No with comments" thì các comments mới được xem xét và sửa đổi. Đây là một cách giải thích rất thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng các tổ chức chuẩn, các chuyên gia kỹ thuật tham gia các ủy ban kỹ thuật.

Theo thông tin từ http://www.ecma-international.org/memento/TC45-M.htm

After the ballot closes, TC45 will continue its very active involvment by supporting the ISO/IEC DIS 29500 Editor which will be tasked to produce a proposed disposition of all comments received during the ballot period. TC45 plans to conduct thorough discussions of all comments submitted together with the ballots, using the wide technical expertise of its members to help develop the best possible proposals to answer National Body comments, including by confirming their proposed resolutions or proposing alternate solutions.

Ủy ban kỹ thuật của ECMA sẽ xem xét TẤT CẢ các ý kiến đống góp về chuẩn Open XML Sau ngày bỏ phiếu kết thúc cho đến khi bắt đầu giai đoạn kết luận về việc bỏ phiếu (Bailot Resolution Meetings), các cơ quan chuẩn quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi với ECMA để bảo đảm chắc chắn tất cả các ý kiến phản hồi về chuẩn sẽ được giải quyết, trước khi chuẩn Open XML được thông qua là chuẩn ISO chính thức

No comments: