Friday, August 24, 2007

Hoa Kỳ bỏ phiếu tán thành "YES with Comments"

Kết quả bỏ phiếu ngày 23/08/2007 của INCITS đã đồng ý bầu "YES with Comments" cho dự thảo chuẩn ISO 29500:

  • 16 Yes (Apple, US Department of Homeland Security, EIA, EMC, GS1 US, HP, Intel, Lexmark, Microsoft, NIST, Sony and the US Department of Defense)
  • 3 No (Oracle, IBM, Farance Inc.) và
  • 1 Abstain (IEEE).
Với kết quả này OOXML đã vượt quá số phiếu 2/3 cần thiết để xác định vị trí của Hoa Kỳ trước cuộc bầu chọn cuối cùng kết thúc vào ngày 2/9.

Bạn có thể bấm vào đường link để xem kết quả và comments của các bên tham gia cuộc bầu chọn.No comments: