Monday, September 3, 2007

Microsoft và OpenSource Software

Trong thế giới đa dạng các nhà cung cấp giải pháp và nên tảng khác nhau, khả năng tương hợp là một trong những yếu tố then chốt cho thành công của công nghệ Microsoft, đó chính là lý do Microsoft khai trương trang web http://www.microsoft.com/opensource/default.mspx. Trước đó Microsoft cũng có một số trang web về OpenSource Software

Port 25 – Open Source Software Lab at Microsoft
Codeplex – Microsoft's open source project hosting site
Shared Source – Microsoft's set of programs for sharing source code with customers, partners, governments, researchers, etc.
Microsoft Open Source ISV Forum – offer for OSS ISVs through Microsoft Partner Program

No comments: