Monday, September 10, 2007

Kết quả chính thức của giai đoạn Qui trình Nhanh Fast Track của ISO về Office Open XML

ISO đã công bố kết quả chính thức tại web site: http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1070

Theo luật của ISO/IEC JTC-1:

  • 50% tất cả các thành viên P (“participating”) tham gia bỏ phiếu (Có, Không hoặc bỏ phiếu Trắng)
  • 66 2/3% trong số các thành viên P đã bỏ phiếu Có hoặc Không phải bầu là Có; và
  • Không quá 25% tất cả các nước đã bỏ phiếu Có hoặc Không) (các phiếu Trắng không tính) bỏ phiếu chống.

Kết quả của lần bỏ phiếu này là:

  • 87 nước tham gia bỏ phiếu: 69 bỏ phiếu Có hoặc Không (51 nước bỏ phiếu Có, 18 nước bỏ phiếu Không và 18 nước bỏ phiếu Trắng.
  • 41 trong tổng số 41 nước thành viên P đã tham gia bỏ phiếu, đạt mức yêu cầu là 50% đối với các nước đó.
  • Open XML nhận được 53% (17 trong số 32) theo yêu cầu là 2/3 các nước thành viên P bỏ phiếu có hoặc không, thiếu 5 phiếu (22 phiếu Có trong tổng số 32 phiếu Có/ Không mới đạt được yêu cầu này.
  • Tổng số 26% (18 trong số 69 nước) bỏ phiếu không, vượt quá 1 phiếu so với yêu cần cần thiết là 25% số nước đã bỏ phiếu Có/Không bỏ phiếu Không (17 hoặc dưới 17 nước trong số 69 nước bỏ phiếu Có/Không mới đạt được yêu cầu này.

Lưu ý: Trước đây với 32 thành viên của ISO đồng ý định dạng Open Document Format (ODF) 1.0 khi và 15 nước đồng ý định dạng PDF/A-1 tại thời điểm kết thúc quy trình này.

Sau khi tất cả các góp ý nhận được từ các định chế chuẩn quốc gia của các nước thành viên được giải quyết trong giai đoạn BRM bắt đầu từ tháng Hai năm 2008, chắc chắn số lượng các thành viên đồng ý sẽ tăng thêm. Đó là cơ sở cho sự lạc quan của Microsoft.

[Nên xem thêm: Stephen McGibbon đã đưa ra một số biều đồ phân tích và so sánh kết quả bầu giữa Open XML và ODF, minh chứng trực quan cho khẳng định của Microsoft về sự ủng hộ Open XML]

No comments: