Tuesday, April 1, 2008

Office OpenXML trở thành chuẩn ISO


Theo nguồn tin chưa kiểm chứng dẫn nguồn từ Open Malaysia Blog trích kết quả kiểm phiếu từ http://lists.opendocsociety.org/pipermail/members.announce/2008-April/000002.html, đặc tả Office OpenXML đã được thông qua, kết quả như sau

  • Các thành viên P-Members: 24/32 Đồng ý = 75% (yêu cầu >= 66.66%)
  • Các thành viên P-Members bỏ phiếu trắng không được tính trong lần chọn này. Đó là: Australia, Belgium, France, Italy, Kenya, Malaysia, Netherlands, Spain, Turkey
  • Các thành viên bỏ phiếu phản đối là 10/71 Không Đồng ý = 14% (yêu cầu <= 25%). Đó là: Canada, China, Ecuador, India, Iran, New Zealand, South Africa, Venezuela
  • Việt Nam trong danh sách 16 nước bỏ phiếu trắng, bao gồm 10 nước P-members kể trên và 5 nước O-members là Argentina, Chile, Luxembourg, Russian Federation, Sri Lanka, Viet Nam

Đã thông qua!!!

No comments: