Friday, February 6, 2009

Trò chơi với những con số (phần 2)

Nhân mấy hôm nay có người hỏi về việc áp dụng của chuẩn Office Open XML (nay là ISO 29500), đã được thông qua tại tổ chức International Standards Organization hồi tháng tư, lục lại những posts cũ về những tranh luận sôi nổi suốt từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4/2008, thật thú vị khi đọc lại Trò chơi với những con số đưa lại post Another update on ODF vs. OOXML file counts của tác giả Ben Langhinrichs đưa ra so sánh thú vị về sự phổ biến của khuôn dạng tài liệu giữa Open Document Format và Office Open XML Format, tôi thử làm vài phép tìm kiếm qua công cụ Google với cú pháp filetype:, kết quả như sau:

FormatCount (August 12, 2007)Count (February 06, 2009)
ODT90,400
119,000
ODS21,60026,100
ODP50,700
37,500
Total ODF162,700182,600DOCX1010 (16% on Microsoft.com)175,000 (1.29% on Microsoft.com)
XLSX216 (2% on Microsoft.com)58,100 (0.17% on Microsoft.com)
PPTX767 (47% on Microsoft.com)57,400 (7.47% on Microsoft.com)
Total OOXML1993 (26% on Microsoft.com)290,500 (2.98% on Microsoft.com)

Kết quả này thật là một minh chứng cho việc áp dụng của Office Open XML (ISO 29500) được đón nhận rộng rãi ở mọi nơi, bất chấp những nhận định đầy cảm tính của phe ủng hộ ODF.

No comments: