Friday, April 17, 2009

Hoa Kỳ thông qua chuẩn Office Open XML IS 29500 thành chuẩn quốc gia

Hôm qua, cuộc bỏ phiếu chấp thuận chuẩn Office Open XML ISO/IEC 29500 là chuẩn dữ liệu văn phòng quốc gia của Hoa Kỳ đã kết thúc với 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 4 phiếu không tham gia. Kết quả cuộc bỏ phiếu này có thể tham khảo tại đây http://ballot.itic.org/itic/tallyvote.taf?function=vote&committee=INCITS&ballot_id=3025&_UserReference=B1C55B9B4013124949E6A7C5

clip_image002

Như vậy chuẩn Office Open XML IS29500 đã trở thành chuẩn công nghệ mới nhất của Cơ quan chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI).

Đề xuất chuẩn Office Open XML của Microsoft là một sự kiên công nghệ gây tranh cãi nhất trong 2 năm 2007-2008. Bắt đầu từ việc thông qua chuẩn ECMA-376, và được ECMA đệ trình lên ISO với số hiệu 29500, trải qua 2 cuộc bỏ phiếu 1/9/2007 và 1/4/2008 cuối cùng đã được thông qua thành chuẩn ISO/IEC 29500. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong cả 2 lần bầu chọn.

No comments: